Styrelsen 2018-05-15T12:54:34+00:00

Styrelsen

Möt Lärarstiftelsens styrelse, några kompetenta personer med lång erfarenhet inom skolans värld. Vi frågade dem: vilken nytta kan lärare ha av Lärarstiftelsen? Här ser du svaren. Om du har andra frågor når du styrelsen enklast via: info@lararstiftelsen.se.

EVA-LIS SIRÉN
ORDFÖRANDE

EVA-LIS SIRÉN ORDFÖRANDE:

Här får du en folkbildningsskatt om lärarnas insatser för skolans utveckling genom historien. Besök utställningen En sagolik skola eller webben Du kan också söka olika stipendier från skrivarkurser till yrkesutveckling och läsa forskningstidskriften ForskUL.

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON
VICE ORDFÖRANDE

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON VICE ORDFÖRANDE:

Vi lyfter fram vår stolta lärarhistoria! Utifrån den har lärare tagit ett stort ansvar för läraryrkets utveckling, skolans roll och för svensk demokrati. I den andan kan du som lärare få stipendier, ta del av artiklar i forskningstidskriften ForskUL och delta i olika arrangemang som Lärarstiftelsen har.

EVA HOLMÉN
LEDAMOT

EVA HOLMÉN LEDAMOT:

Du kan ta del av Lärarstiftelsens samlingar och få kunskap om lärarnas historiska kamp för en likvärdig och jämlik skola. Du kan också söka olika stipendier och inspireras av forskning om undervisning och lärande.

MARIA RÖNN
LEDAMOT

MARIA RÖNN LEDAMOT:

Lärarstiftelsen binder samman lärarnas stolta historia med nutid och framtid genom att inspirera och bidra till utveckling av skolan och lärarprofessionen. Det gör vi bland annat genom den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande, genom stipendier och olika spännande projekt.

KLAS HOLMGREN
LEDAMOT

KLAS HOLMGREN LEDAMOT:

Det som är mest spännande och utmanande är arvet från tidigare generationers lärare. En uppgift som är viktigare än någonsin. Det gäller arbetet, eller kampen, för en likvärdig skola för alla. En skola som bryter de gränser som vårt samhälle skapar mellan människor och grupper. Ett arv som vi ska vara stolta över och där har Lärarstiftelsen har en viktig uppgift att föra vidare.

ULF LARSSON-LI
LEDAMOT

ULF LARSSON-LI LEDAMOT:

Kunskap om lärarnas historia och våra pionjärer presenteras och förklaras. Du får nya kunskaper om vår stolta historia av Lärarstiftelsen i ord och bild. Samtidigt står Lärarstiftelsen för forskning om nya metoder i dagens skola.

 

ANN-CHARLOTTE NORDBJÖRK
LEDAMOT

ANN-CHARLOTTE NORDBJÖRK LEDAMOT:

Du kan fördjupa dina kunskaper om skolans och lärarnas historia. Du kan ta del av aktuell forskning genom vår tidskrift ForskUL och du kan söka stipendier för att utveckla en idé eller talang som du har.

 

ROBERT FAHLGREN
ERSÄTTARE

ROBERT FAHLGREN ERSÄTTARE:

En fantastisk möjlighet till att söka stipendier för lärare i alla skolformer. Stipendier som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Ett bra exempel är stipendiet för Innovativt lärande.

 

SÖREN HOLM
ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSENS FASTIGHETSBOLAG

SÖREN HOLM ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSENS FASTIGHETSBOLAG:

Jag sitter inte med i styrelsen men är involverad i Lärarstiftelsens fastighetsbolag. En sund förvaltning och god avkastning från stiftelsens fastigheter utgör en betydande del av stiftelsens medel. Det gör det möjligt att kunna dela ut fyra miljoner i anslag varje år, till lärare för kompetensutveckling.

Så jobbar styrelsen

STYRELSENS PRIMÄRA UPPGIFT är att förvalta och vårda Lärarstiftelsens tillgångar och fördela avkastning från de förvaltade stiftelserna. Särskilt viktigt är det att säkerställa de olika stiftelsernas ändamål och att syftet uppfylls när medlen ska fördelas.

VISION. Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas yrkesutveckling och skolhistorien fram.

MÅL. Att jobba för att lärare blir delaktiga i det offentliga samtalet om sitt yrke och profession. Att lärarnas kunskap blir yrkesgemensam. Vi ska främja och stödja pedagogisk forskning och utveckling för att höja folkbildningen, förbättra lärarkårens och lärares kunskaper, yrkesutveckling och ställning.

FORTSATT ARBETE. Vårt stora folkbildningsprojekt utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år fortsätter sin långa turné till åtta olika museer. Kapitalplacerings- och stipendieutredning pågår. Nya stipendier planeras och ska delas ut.