Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Skolplanscher av Nils Kreuger
1. Brunte hämtas på söndagsmorgonen
2. Får på bete
3. Korna mjölkas

För lärarprofessionen, skolan och undervisningen

Storslagen biografi över Fridtjuv Berg - en av de största profilerna i den svenska skolans historia


Joakim Landahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, har på uppdrag av Lärarstiftelsen skrivit denna omfattande skildring över Fridtjuv Bergs liv och gärning. I boken Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg tecknar han också bilden av en tidsepok när Sverige förvandlades från ett utpräglat bondesamhälle till ett modernt industriland.

Fridtjuv Berg (1851–1916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). Han var läromedelsförfattare och tidningsman och han engagerade sig politiskt och blev liberal riksdagsman. I två perioder i början av 1900-talet var han ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor.

Redan som 32-åring fick han sitt offentliga genombrott som skoldebattör när han publicerade skriften Folkskolan som bottenskola. Hans tankar om en sammanhållen skola var kontroversiella i samtiden men kom i stora drag att bilda grunden för den gemensamma grundskola som förverkligades ett halvsekel efter hans död.

Beställ boken hos Lärarförlaget.

Lärarstiftelsen bildades 1967 för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar. Stiftelsen hette ursprungligen Stiftelsen SAF men bytte namn 2014 .

Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF, bildades 1880. SAF var en av många föregångare till Lärarförbundet. Redan från starten ägnade sig lärarna i SAF åt utveckling av skolan, yrket och undervisningen.

Material för lärare och elever
Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet. Föreningen gav ut Pedagogiska skrifter för lärarna och tog initiativ till läseböcker och skolplanscher som skulle främja undervisningen.


Bland de mer kända alstren kan nämnas Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, tidningen Jultomten och Barnbiblioteket Saga.

Utveckling av skolan, undervisningen och yrket
Föreningen engagerade sig också i utvecklingen av skolväsendet. En av föreningens främsta företrädare Fridtjuv Berg skrev 1883 Folkskolan såsom bottenskola, i vilket han förespråkade ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklasser.2016 hedrar vi Fridtjuv Bergs med ett minnesår, då det är hundra år sedan han gick ur tiden. Hans tankar och visioner om en likvärdig skola för alla är fortfarande högst aktuella.

Föreningen arbetade även tidigt med undervsningens vetenskapliga grund. SAF var drivande för inrättandet av den första professuren i pedagogik 1910. Lärarstiftelsens arbete har fortsatt i den andan och ger nu, hundra år senare, ut en vetenskaplig tidskrift om forskning som utgår från lärarnas frågorställningar och undervisningens utmaningar Forskning om undervisning och lärande för skolans och förskolans olika ämnesområden och åldersgrupper.

Till stiftelsens verksamhet hör också att dela ut stipendier för lärare som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Lärarstiftelsens bidrar därigenom till yrkets professionalisering och lärarnas makt över yrket.

Vårda och tillgängliggöra historiskt material
Ytterligare en angelägen uppgift för Lärarstiftelsen är att förvalta historiskt material och att göra lärarnas historia känd. Bland våra samlingar finns utgivet material som spänner över flera decennier.

På webbplatsen Lärarnas historia har vi med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivit lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag.

Följ Lärarstiftelsen   Dela på: