Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Skolplanscher av Nils Kreuger
1. Brunte hämtas på söndagsmorgonen
2. Får på bete
3. Korna mjölkas

För lärarprofessionen, skolan och undervisningen

Nypremiär på En sagolik skola på Kalmar läns museum!


Lördag den 3 juni var det dags för nästa anhalt på utställningens vandringsturné runt i Sverige för att fira Folkskolan 175 år.

Kalmar läns museum slog upp portarna för En sagolik skola och har komletterat med den egna utställningen Jenny Nyströms värld - en lekfull historia. Det bjöds det på saft och bullar och Lärarförbundet bjöd på bokbord. De många besökarna möttes av självaste Fridtjuv Berg och Anna-Maria Roos som berättade om sina roller i skolans historia. De gestaltades med humor och finess av museichef Örjan Molander och enhetschef Tina Lindström i tidsenliga kläder. Lärarstiftelsens vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson höll invigningstal och betonade särskilt lärarnas viktiga insatser. Då som idag var en skola för demokrati och likvärdighet ledstjärnor och folkskollärarna gjorde stora insatser för utvecklingen av läromedel och pedagogik.
De tidigare rektorerna Birgitta Olsson och Harald Stenhag berättade om resor och inskrivningar av elever i alla Kalmars skolor innan de klippte invigningsbandet och släppte in den historiska modevisningen!
Och vilken modevisning det blev! På catwalken guidade Tina Lindström som Anna-Maria Roos och Maria Kanje som Ellen Key hela paraden genom skolans historia, från 1300-talet fram till dagen skola. Lärare, elever och skolledare gjorde entré iförda dräkter ur museets fantastiska dräktskatt. Här sågs nunnor från 1300-talet som spelade en viktig roll för högreståndsflickors utbildning. Cecilia Fryxell som kämpade för flickors rätt till utbildning på 1850-talet, Fritz Wigforss som var det relativa betygssystemets skapare och Ellen Key som drev en förändrad syn på pedagogiken med barnet i centrum.
1940-, 1950- och 1960-taletslärare passerade revy och gav sin bild av varför läraryrkets är så givande och värdefullt. Lärare från 1970 och 1980-talet kom klädda för sin tid och museets dräkthistoriker beskrev utvecklingen på ett mycket givande sätt. Också eleverna roll under växelundervisningens tid illustrerades av barn som uppträdde som monitörer i den historiska modevisningen. Det blev verkligen ett möte över tidsgränserna.

Jenny Nyström, som är en av En sagolik skolas utställnings hjältar, etablerade visserligen bilden av den svenske tomten men i den kompletterande utställningen lyfts henne bilder av lekande barn fram. Bortemot 170 personer kom till en härligt lekfull nyinvigning på fina Kalmar läns museum och alla sommarbesökare i Kalmar har nu ett fantastiskt tillfälle att ta del av folkskolans historia, dess föregångsgestalter och alldeles särskilt Jenny Nyström värld.

Se även www.ensagolikskola.se

Lärarstiftelsen bildades 1967 för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar. Stiftelsen hette ursprungligen Stiftelsen SAF men bytte namn 2014 .

Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF, bildades 1880. SAF var en av många föregångare till Lärarförbundet. Redan från starten ägnade sig lärarna i SAF åt utveckling av skolan, yrket och undervisningen.

Material för lärare och elever
Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet. Föreningen gav ut Pedagogiska skrifter för lärarna och tog initiativ till läseböcker och skolplanscher som skulle främja undervisningen.


Bland de mer kända alstren kan nämnas Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, tidningen Jultomten och Barnbiblioteket Saga.

Utveckling av skolan, undervisningen och yrket
Föreningen engagerade sig också i utvecklingen av skolväsendet. En av föreningens främsta företrädare Fridtjuv Berg skrev 1883 Folkskolan såsom bottenskola, i vilket han förespråkade ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklasser.2016 hedrade vi Fridtjuv Bergs med ett minnesår, då det var hundra år sedan han gick ur tiden. Hans tankar och visioner om en likvärdig skola för alla är fortfarande högst aktuella.

Föreningen arbetade även tidigt med undervsningens vetenskapliga grund. SAF var drivande för inrättandet av den första professuren i pedagogik 1910. Lärarstiftelsens arbete har fortsatt i den andan och ger nu, hundra år senare, ut en vetenskaplig tidskrift om forskning som utgår från lärarnas frågorställningar och undervisningens utmaningar Forskning om undervisning och lärande för skolans och förskolans olika ämnesområden och åldersgrupper.

Till stiftelsens verksamhet hör också att dela ut stipendier för lärare som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Lärarstiftelsens bidrar därigenom till yrkets professionalisering och lärarnas makt över yrket.

Vårda och tillgängliggöra historiskt material
Ytterligare en angelägen uppgift för Lärarstiftelsen är att förvalta historiskt material och att göra lärarnas historia känd. Bland våra samlingar finns utgivet material som spänner över flera decennier.

På webbplatsen Lärarnas historia har vi med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivit lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag.

Följ Lärarstiftelsen   Dela på: